Visselblåsning – när du misstänker, eller har information om, missförhållanden

Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Den innebär bland annat ett utökat skydd för visselblåsare och att det är möjligt att rapportera om fler missförhållanden än tidigare. Här kan du läsa om vad den nya lagen innebär och hur du gör en visselblåsning till Molnet Assistans.

Vad är en visselblåsning?

Lagen om visselblåsning (Lag 2021:890) handlar om att skydda en person som larmar om oegentligheter från att bli uppsagd eller dåligt behandlad av sin arbetsgivare (givet vissa förutsättningar). Den tidigare lagen hade inte lika starkt skydd för den som berättade om olaglig eller skadlig verksamhet i ett företag. Det nya i lagen handlar om hur visselblåsningar ska tas emot och hanteras hos arbetsgivaren och förbjuder arbetsgivaren att vidta åtgärden mot den som larmar om missförhållanden. Visselblåsarfunktionen är också ett kraftfullt verktyg som tillser att ett företag står upp för sina värderingar. Det gör vi i GIL. Du kan lita på oss.

Vem kan visselblåsa till Molnet Assistans?

Utöver anställda vid Molnet Assistans omfattas också andra av skyddet i visselblåsarlagen. Det kan vara arbetssökande, praktikanter, konsulter eller andra som fått ta del av information om Molnet Assistans i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Vad kan du visselblåsa om?

Det du rapporterar om ska vara en oegentlighet eller ett missförhållande på Molnet Assistans som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. Dit räknas normalt inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Du ska även ha skälig anledning att tro att informationen är sann.

När ska jag inte visselblåsa?

Du ska inte blåsa i visselpipan när det handlar om brister eller felaktigheter rörande assistansen på en specifik arbetsplats. För frågor som rör klagomål, missnöje, missbruk, mobbing och avvikelser hos en enskild assistansberättigad som kan leda till en Lex Sarah ska du kontakta HR, följa de rutiner som används för avvikelser, synpunkter, klagomål. Skälet till att en sådan händelse inte ska visselblåsas är att den bara berör en eller några få personer. 

Att vara missnöjd med något i sitt arbete är inte skäl för visselblåsning.

Så gör du för att visselblåsa

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande på Molnet Assistans ska du göra det via telefon, brev eller vårt webbformulär.

Telefon:
Ring 010-161 90 00 och be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Post:
Visselblåsarfunktionen
Molnet Assistans AB
Kungsvägen 18
856 40 Sundsvall

Webformulär:

Din anmälan bör innehålla följande information:

  • Ditt namn (frivilligt, det går att vara anonym)
  • Kontaktinformation; e-postadress eller telefonnummer (frivilligt)
  • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
  • Var har det ägt rum?
  • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Om du har dokument, bilder, e-post eller annat underlag kan du skicka med det.


Bekräftelse och återkoppling

Om du har anmält ett missförhållande får du inom sju dagar en bekräftelse på att anmälan har mottagits. Inom tre månader får du återkoppling på de åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan. Om du har valt att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.

Sekretess

De uppgifter du lämnar, däribland uppgift om din identitet, omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut och att enbart de personer som behöver uppgifterna för att utreda ärendet får ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

När du rapporterar ett missförhållande behöver Molnet Assistans behandla personuppgifter om dig för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig. Dina uppgifter kommer att arkiveras och sparas i enlighet med gällande arkivregler.

Molnet Assistans som företag är skyldigt enligt lag att ta emot och följa upp rapporter om missförhållanden. Rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rapporteringen och uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Läs mer:

https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Lagen i sin helhet på riksdagens webbplats:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890/