Vem har rätt till personlig assistans?

Personlig assistans regleras främst i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ger vidare möjlighet för den enskilde att påverka vilken service den får vilket bland annat innebär att den enskilde kan välja vem han eller hon vill anställa som personlig assistent och när och hur hjälpen ska ges.

För att få rätt till personlig assistans måste den funktionshindrade personen ingå i personkrets 1,2 eller 3 som omfattar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Tillhör man någon av de 3 personkretsarna görs sedan en behovsbedömning där en rad olika faktorer vägs samman för att göra en så allsidig bedömning som möjligt. För att ha rätt till personlig assistans måste den enskilde ha minst ett av följande grundläggande behov:

  • hjälp med/vid måltider
  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med att kommunicera
  • hjälp med av- och påklädnad
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde

Förutom de grundläggande behoven kan man även ansöka om assistanstimmar för övriga behov. Dessa kan exempelvis vara hjälp med hushållssysslor eller att komma ut i samhället och göra olika aktiviteter.

Vill du veta mer om hur en ansökan går till kan du läsa här eller kontakta oss på info@molnetassistans.se eller ringa oss på 010-161 90 00.

Hur kan det gå till att få personlig assistans?

Rutinerna för hur ansökan om personlig assistans går till kan variera lite. Det beror bland annat på hur man insjuknat, vilket akut hjälpbehov som finns och lokala rutiner.

Ansökan

När du ansöker om personlig assistans rekommenderar vi att du skickar din ansökan både till Försäkringskassan och Kommunen. Ansökan till kommunen kan se olika ut, medan Försäkringskassan har färdiga blanketter, båda skall ske skriftligen.

Molnet Assistans hjälper dig med din ansökan och vid kontakt med kommunen eller Försäkringskassan i den utsträckning du önskar. Det ingår ofta i vårt uppdrag och är självklart kostnadsfritt för dig som kund.

Försäkringskassan eller kommunen?

Omfattar ditt assistansbehov mer än 20 timmar i veckan med de grundläggande behoven görs ansökan till Försäkringskassan. Är ditt assistansbehov mindre än 20 timmar i veckan med de grundläggande behoven, ansöker du istället om assistans hos din hemkommun. Detta gäller oavsett hur många timmar hjälp du behöver med de övriga behoven.

Intyg

Du bör styrka din ansökan om personlig assistans genom olika intyg som t.ex:

  • Läkarintyg – Din läkare hjälper dig att skriva ett intyg.
  • En ADL-bedömning – Den gör du hos en arbetsterapeut på t.ex. vårdcetralen eller Habiliteringen.

Hembesök

När Försäkringskassan och kommunen fått in din ansökan kommer de kontaktade dig för ett hembesök. Syftet med hembesöket är att få en bild av din vardag och för att se vilken hjälp du behöver. Molnet Assistans är gärna med och bistår vid ett sådant besök.

Handläggningstid

Efter hembesöket följer en handläggningstid som kan ta upp till några månader. Försäkringskassan har som målsättning att fatta ett beslut inom 120 dagar från det att din skriftliga ansökan kommit in. Upp till 85 % av fallen, uppfyller de sin målsättning.

Beslut och ev. överklagan

Efter en tid kommer du få ett beslut om din rätt till assistans. Du kan ha fått din ansökan beviljad i sin helhet, men du kan också ha fått den delvis beviljad, eller inte alls. Om du anser att beslutet som tagits rörande din assistans är felaktigt kan kommunen/Försäkringskassan pröva ärendet igen. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet. Molnet Assistans hjälper dig gärna med detta kostnadsfritt.

Kontakta oss på 010 – 161 90 00 eller info@molnetassistans.se om du behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans!