Granskning av assistansbolag

IVO har beskrivit sin granskning i rapporten ”Lämplig eller inte – det är prövningen”. Totalt 55 bolag granskades varav 7 stycken miste sitt tillstånd. 13 av företagen klarade sig utan anmärkning medan resten fick anmärkning och flertalet med krav på åtgärd. I de fall det rörde sig om indraget tillstånd rörde det sig främst om brister i ekonomisk lämplighet.

 

Läs mer: Assistanskoll.se

Elektronisk redovisning av tidrapport och räkning

Pågående utveckling hos Försäkringskassan av det IT system som ska göra det möjligt att elektronisk lämna in tidrapporter. Detta ska fungera från och med 1 oktober 2016. Arbetet fortsätter med att kunna göra det möjligt att i framtiden även kunna skicka in räkningen digitalt men den lösningen är inte klar ännu. IT-stödet kommer att förbättra kontrollen och statisk för utbetalning av assistentersättningen.

 

Ökningen av assistenttimmar har avtagit

Sedan assistansen infördes 1994 har assistanstimmar per person ökat stadigt. Anledningen till ökning av timmar sedan 1994 beror enligt Anna Barsk Holmbom av naturliga orsaker så som att stödformen spridits och resulterat i att assistansanvändare fåt ett oerhört bättre liv. Sedan mitten på 2015 har assistenttimmarna legat nästan oförändrade på 18 h per person och dygn.

Läs mer: Assistanskoll.se

 

Försäkringskassan ska se över tvåårsomprövningarna och efterskottsbetalningar

För att minska oro och rädsla hos den assistansberättigade ser Försäkringskassan över förändringar vad rör tvåårsomprövningarna. Förslag kan vara att det räcker med ett telefonsamtal i de fall de ser att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras. Än vill de inte avslöja några detaljer i en eventuell förändring då det kan innebära att de måste begära regeländring eller ej.

I dagsläget sker Försäkringskassans utbetalningar i förskott vilket resulterat i mycket återkrav. Efterskottsbetalningar kommer att kräva övergångslösningar men då ett nytt IT system är planerat i hösten 2015 så planeras förändringen i samband med den.

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Tills i maj-juni i år ska Försäkringskassan på uppdrag av Socialdepartementet i ”Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen” föreslå åtgärder som ska minska risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande, minska de regionala skillnaderna och öka kvaliteten på de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).

Uppdraget har tre delar.

  1. Försäkringskassan ska redovisa åtgärder som minskar risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av ersättningen.
  2. Myndigheten ska också redovisa åtgärder som kan minska de regionala skillnaderna i Försäkringskassans handläggning av ersättningen. Dessa skillnader kan vara stora t.ex. när det gäller antal beviljade timmar.
  3. För det tredje omfattar uppdraget att få till stånd en ökad kvalitet i de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).